Algemene en Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Bij Juwelier Loosveldt-Beirnaert willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Juwelier Loosveldt-Beirnaert stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

 

Artikel 1 - Definities 

 

1.1. Onder 'Algemene Verkoopvoorwaarden' wordt verstaan: onderstaande bepalingen.

1.2. Onder Juwelier Loosveldt-Beirnaert wordt verstaan: Juwelier Loosveldt-Beirnaert, zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.

1.3. Onder 'aanbieding' wordt verstaan: elk aanbod van Juwelier Loosveldt-Beirnaert een overeenkomst met haar aan te gaan.

1.4. Onder 'bestelling' wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van Juwelier Loosveldt-Beirnaert.

1.5. Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere acceptatie door Juwelier Loosveldt-Beirnaert van een bestelling.

1.6. Onder 'goederen' worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en Juwelier Loosveldt-Beirnaert betrekking hebben.

1.7. Onder 'aflevering' wordt verstaan: het door of namens Juwelier Loosveldt-Beirnaert feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij Juwelier Loosveldt-Beirnaert hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.

2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Aanbiedingen

 

3.1. Alle aanbiedingen van Juwelier Loosveldt-Beirnaert zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.

3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

 

Bestellingen 

3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.

3.5. Juwelier Geert Donné accepteert geen bestellingen:

 

       - van personen onder de 18 jaar

       - indien Juwelier Loosveldt-Beirnaert de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.

3.6. Juwelier Loosveldt-Beirnaert is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.

3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien Juwelier Loosveldt-Beirnaert bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Juwelier Loosveldt-Beirnaert dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

3.8. Bij bestellingen uit andere landen dan België, Nederland of Luxemburg dient contact opgenomen te worden via charlotte@loosveldtbeirnaert.be

Overeenkomst

3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door Juwelier Loosveldt-Beirnaert per e-mail is bevestigd.

 

Artikel 4 - Prijzen en kosten

 

4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.

4.2. De prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.3. Juwelier Loosveldt-Beirnaert behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product en als volgt berekend;

       o Voor België: gratis verzending

       o Voor Nederland en Luxemburg : gratis verzending vanaf 100 EURO, bij een bestelling < 100 EURO bedraagt de verzendkost 12 EURO.

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.

4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op Juwelier Loosveldt-Beirnaert.

4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

 

Artikel 5 - Betaling

 

5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. Juwelier Loosveldt-Beirnaert behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.

 

Creditcard

5.2. Indien u kiest voor betaling per creditcard, geeft u Juwelier Loosveldt-Beirnaert het recht om voorafgaande aan de verwerking van uw bestelling te controleren of uw creditcard geldig is en of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en dit bedrag reeds voor aankoop te reserveren.

5.3. Betaling per creditcard geschiedt onmiddellijk nadat de door u bestelde goederen vanuit ons magazijn aan u worden verzonden. Juwelier Loosveldt-Beirnaert schrijft op dat moment het verschuldigde bedrag – uiteraard via een beveiligde procedure - van uw creditcard af. 

 

Artikel 6 - Levering

 

6.1. Juwelier Loosveldt-Beirnaert levert de gekochte producten zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen 14 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal Juwelier Loosveldt-Beirnaert u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. Juwelier Loosveldt-Beirnaert heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.

6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

 

Artikel 7 - Eigendom goederen

 

7.1. Juwelier Loosveldt-Beirnaert houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan Juwelier Loosveldt-Beirnaert verschuldigd bent, heeft voldaan.

 

Artikel 8 - Retourzending 

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Juwelier Loosveldt-Beirnaert .

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Juwelier Loosveldt-Beirnaert, Kortijkstraat  39,  8700 Tielt, 051/401075, charlotte@loosveldtbeirnaert.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Juwelier Loosveldt-Beirnaert, Kortijkstraat  39,  8700 Tielt  heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Juwelier Loosveldt-Beirnaert. De Klant is op tijd als hij de goederen  terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.De klant betaalt de retourzending.

 

 

Artikel 9 - Onjuiste levering 

 

9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout of beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij Juwelier Geert Donné. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek. 

 

Artikel 10 - Diversen

 

10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Juwelier Loosveldt-Beirnaert in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Juwelier Loosveldt-Beirnaert vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2. Juwelier Loosveldt-Beirnaert behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.

10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

 

Artikel 11 Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de Juwelier Loosveldt-Beirnaert klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Juwelier Loosveldt-Beirnaert.

De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld eigendom blijven van de koper en moeten opgehaald worden in de winkel.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Juwelier Loosveldt-Beirnaert zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

De garantie is niet overdraagbaar

 

Gebruiksvoorwaarden

Juwelier Loosveldt-Beirnaert, hierna te noemen "we" of "ons", beheert deze website. 

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. DOOR UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET. 

 

1.    Producten, inhoud en specificaties 

 

Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die u ziet is echter afhankelijk van uw computer en we kunnen niet garanderen dat uw computer de kleuren juist weergeeft. Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgeving (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijdeisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken. 

 

2.    Nauwkeurigheid van gegevens 

 

We trachten te waarborgen dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op deze website van tijd tot tijd onjuist, onvolledig of verouderd zijn. We geven geen garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie van deze website. Producten op deze website kunnen bijvoorbeeld niet verkrijgbaar zijn of afwijken van de beschreven kenmerken. 

 

3.    Gebruik van deze website 

 

Het ontwerp van de website en alle tekst, afbeeldingen, informatie, inhoud en ander materiaal dat wordt weergegeven op de website of kan worden gedownload van de website zijn het eigendom van of worden gebruikt met toestemming van Juwelier Loosveldt-Beirnaert en zijn beschermd door het auteursrecht, handelsmerkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en mogen uitsluitend worden gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden of met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal. Het is u niet toegestaan de informatie of het materiaal op deze website op enige wijze te wijzigen, reproduceren, publiceren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Ongeautoriseerd gebruik van dergelijke informatie of dergelijk materiaal kan in strijd zijn met het auteursrecht, handelsmerkrecht, publicatierecht, privacyrecht of andere eigendomsrechten en voorschriften. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw accountgegevens en wachtwoord en voor beperking van de toegang tot dergelijke gegevens en tot uw computer. U accepteert de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. 

 

4.    Merkenrecht 

 

Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo's die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen. Overige handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaren. Niets op deze website verleent enige licentie of enig recht, impliciet of anderszins, op het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo's weergegeven op deze website, zonder onze schriftelijke toestemming of die van de derde partij eigenaar. 

 

5.    Links naar deze website 

 

Het is niet toegestaan een link van een andere website naar een pagina op deze website te creëren of in stand te houden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan deze website of enig materiaal weergegeven op deze website in een kader of iets dergelijks op een andere website te plaatsen of te tonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Eventuele toegestane links naar deze website dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

6.    Links naar derde partijen 

 

Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ons of aan ons gelieerde ondernemingen of door ons of aan ons gelieerde ondernemingen worden beheerd of geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u deze website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor enige informatie, inhoud of materiaal op enige andere website of toegankelijk vanaf enige andere website. Noch wij, noch aan ons gelieerde ondernemingen geven garanties met betrekking tot enige andere website of enige informatie, inhoud of materiaal op of toegankelijk vanaf dergelijke websites, of resultaten die u verkrijgt door het gebruik van dergelijke websites. Indien u besluit enige andere site te bezoeken via een link van of naar deze website, doet u dit geheel op eigen risico. 

 

7.    Gebruikersgegevens en privacybeleid van deze website

 

Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Verzamelde (persoons-)gegevens kunnen aan derden ter beschikking gesteld worden mits schriftelijke toestemming van Juwelier Loosveldt-Beirnaert of wanneer dit wettelijk vereist is. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikerscommunicaties (materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of andere communicaties die u op enige wijze op deze website plaatst), al dan niet lasterlijk, onzedelijk, of anderszins, of in strijd met het auteursrecht, privacyrecht of enig ander recht. We behouden het recht voor om gebruikerscommunicaties die naar onze mening ongepast of onacceptabel materiaal bevatten te verwijderen. 
Tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld, worden alle gebruikerscommunicaties beschouwd als niet-confidentieel en eigendom van Juwelier Loosveldt-Beirnaert. Door deze materialen, commentaar, respons of informatie naar ons te versturen, stemt u ermee in dat we alle rechten, eigendomsrechten en belangen verwerven van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met deze gebruikerscommunicaties en deze ook onbeperkt te kunnen gebruiken.

 

8.    Beperking van de aansprakelijkheid 

 

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen en schade aan uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw bezoek aan of gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website. 
IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ, AAN ONS GELIEERDE ONDERNEMINGEN, MANAGERS, MEDEWERKERS, AANDEELHOUDERS, AGENTEN, RECHTSOPVOLGERS, RECHTVERKRIJGENDEN, RETAILPARTNERS OF ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF HET BEHEER VAN DEZE WEBSITE AANSPRAKELIJK TEGENOVER ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJZONDERE, AANVULLENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ENIGE WEBSITE GELINKT AAN DEZE WEBSITE, OF MATERIAAL, INFORMATIE OF DIENSTEN OP DERGELIJKE WEBSITES, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD IS OP EEN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERE WETTELIJKE GROND EN ONGEACHT OF U BENT GEWAARSCHUWD VOOR DERGELIJKE SCHADE. DE VOORNOEMDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DEZE WETTELIJK VERBODEN IS. WIJ VERWIJZEN U NAAR DE LOKALE WETGEVING VOOR EVENTUELE VERBODEN OP BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. 
IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DEZE WEBSITE OF ENIGE INHOUD GAAT U ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE GENOEGDOENING IS DEZE WEBSITE NIET LANGER TE GEBRUIKEN. IN GEVAL VAN EEN PROBLEEM MET DE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U HEEFT AANGESCHAFT OP OF VIA DEZE WEBSITE GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN EVENTUEEL RECHT VAN VERHAAL HEEFT OP DE PRODUCENT VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF LEVERANCIER VAN DERGELIJKE DIENSTEN, OVEREENKOMSTIG DE GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE BETREFFENDE PRODUCENT OF LEVERANCIER, OF RECHT HEEFT OP RETOURNERING EN TERUGBETALING MET BETREKKING TOT DERGELIJKE PRODUCTEN EN DIENSTEN CONFORM DE RICHTLIJNEN VOOR RETOURNERING EN TERUGBETALING ZOALS OP DEZE WEBSITE VERMELD. 

 

9.    Herziening van deze voorwaarden 

 

Wij kunnen deze voorwaarden te allen tijde herzien door ze op deze website te actualiseren. Wij adviseren u deze pagina regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in de voorwaarden, aangezien deze verbindend zijn voor u. Wettelijke kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze website kunnen derogeren aan zekere bepalingen in deze voorwaarden. 

 

10.    Rechtskeuze en bevoegdheid 

 

Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele andere overeenkomsten tussen u en ons, mocht er sprake zijn van onderlinge tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid. Op deze voorwaarden en de interpretatie ervan is het Belgische recht van toepassing, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. Een gedrukt exemplaar van deze voorwaarden zal bewijskracht hebben in juridische en administratieve procedures gebaseerd op of gerelateerd aan deze voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde condities als andere zakelijke documenten en gegevens die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en onderhouden.

 

11.    Beëindiging 

 

U of wij kunnen uw account of gebruik van deze website te allen tijde beëindigen, zonder opgave van reden. U bent persoonlijk aansprakelijk voor eventuele bestellingen die u heeft geplaatst of kosten die u heeft gemaakt voorafgaand aan de beëindiging. We behouden het recht voor enig onderdeel van deze website op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder opgave van reden. 

 

12.    Aanvullende ondersteuning 

 

Indien u de bovenstaande voorwaarden niet begrijpt of indien u een vraag of opmerking heeft, kunt u contact opnemen met Juwelier Loosveldt-Beirnaert. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar charlotte@loosveldtbeirnaert.be. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen

 

Omruilen of retourneren

Voldoet het product dat u kocht toch niet helemaal aan uw verwachtingen? Heeft u een foute maat gekozen? Geen probleem. Binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst kunt u het product omruilen of retourneren.

Dit recht tot retourneren of ruilen geldt echter niet voor  :

·        producten waarvan het genummerd label is verwijderd

Hoe gaat u te werk?

Retour of omruiling in de winkel:
Binnen de 14 dagen na ontvangst van uw bestelling, bent u welkom in onze winkel voor een omruiling of een retour.

Retour of omruiling per post:

  1. U brengt ons op de hoogte van uw retourverzoek:
  2. Nadat we dit retourverzoek hebben ontvangen, sturen we u binnen de 5 werkdagen een retouretiket van bPost op met de nodige instructies.
  3. U stuurt het product met alle toebehoren en in de originele verpakking terug (binnen de 14 dagen na het versturen van het retourverzoek).
  4. Het pakket komt bij ons aan, wordt nagekeken en goedgekeurd.
  5. U ontvangt een terugbetaling op uw rekening, of het vervangend product wordt u toegestuurd.

 

Privacy Policy

Privacy verklaring Juwelier Loosveldt-Beirnaert

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Juwelier Loosveldt-Beirnaert, met maatschappelijke zetel te Kortrijkstraat  39, 8700  Tielt en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0535.538.186. Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1. Juwelier Loosveldt-Beirnaert leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

2. Juwelier Loosveldt-Beirnaert stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Juwelier Loosveldt-Beirnaert een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

·  Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;

·  Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;

·  Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;

·  Categorie 4: via cookies.

2.2. Juwelier Loosveldt-Beirnaert kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Juwelier Loosveldt-Beirnaert zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

·  Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Juwelier Loosveldt-Beirnaert om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

·  Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze Juwelier Loosveldt-Beirnaert en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

·  Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.

·  Categorie 4: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Juwelier Loosveldt-Beirnaert uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Juwelier Loosveldt-Beirnaert, haar producten en/of diensten. Juwelier Loosveldt-Beirnaert kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Juwelier Loosveldt-Beirnaert bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Juwelier Loosveldt-Beirnaert, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Juwelier Loosveldt-Beirnaert failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Juwelier Loosveldt-Beirnaert geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

Juwelier Loosveldt-Beirnaert zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Juwelier Loosveldt-Beirnaert uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Juwelier Loosveldt-Beirnaert zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Juwelier Loosveldt-Beirnaert uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Juwelier Loosveldt-Beirnaert zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Juwelier Loosveldt-Beirnaert en U.

 

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Juwelier Loosveldt-Beirnaert. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar charlotte@loosveldtbeirnaert.be, per post naar Juwelier Loosveldt-Beirnaert, Kortrijkstraat  39, 8700 Tielt

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Juwelier Loosveldt-Beirnaert aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.